E-butik

Vi har skapat en enkel och prisvärd e-handelslösning som passar dig som driver ett litet företag eller förening och vill prova på att sälja online men inte har tillräckligt med tid eller kunskap om detta och hellre vill lägga all tid på din kärnverksamhet.

Läs mer om vår säkerhet här.

Under uppbyggnad:
Vi jobbar även på en lösning för att kunna sälja medlemsskap, prenumerationer m.m. online med automatisk fakturering samt uppläggning av befintligt kundregister i systemet. Tänk på miljön och slipp alla manuella utskick av inbetalningskort och fakturor. I vår lösning genereras fakturan automatiskt och skickas ut som PDF via e-post till både dig och kunden.

Man kan välja hur ofta fakturering ska ske - per månad, kvartal eller år - och fakturan skickas sedan ut samma tidpunkt varje gång. Blir man t.ex. medlem den 15:e januari så kommer första fakturan skickas direkt, nästkommande faktura skickas ut atomatiskt (beroende på period) den 15 februari, 15 mars eller 15 januari nästföljande år.

Fakturan är utformad enligt gällande svensk lag och kan anpassas med egen information och logotyp.

Detta ingår när du startar e-handel hos oss. Vår tanke är att du bara ska behöva tänka på att sälja - resten sköter vi.

Support (mail och telefon)
Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning och support
6h / år ingår
Konfiguration och installation
Vi konfigurerar din butik med de inställningar du vill ha tills du är nöjd.
Ingår
Tekniska specifikationer
Adress till butiken
  • dinbutik.kultursupport.se - Förvald som standard
  • dinbutik.kultursupport200procent.com
Ingår
Egen domän
Istället för den tilldelade adressen dinbutik.kultursupport.se så kan du få en
egen domän kopplad till din butik t.ex. www.dinbutik.se
Tillval
Antal artiklar
Har du fler än 30 artiklar kontakta oss det kostar 50 kr / månad / 10 produkter
30 artiklar ingår
Utrymme för bilder Obegränsat
Fraktinställningar
Vilka fraktpriser ska du ta? Vårt system klarar det mesta.
Ingår
Enkel lagerhantering
Visar endast I lager respektive Slut i lager
Ingår
Avancerad lagerhantering
Lagersaldo, förhandsbeställningar, anpassa hur lagersaldot visas för kunden m.m.
Tillval
Rabattkoder Ingår
Sociala Rabattkoder
Låt dina kunder få rabatt genom att dela dina produkter, bli ett fan, gilla din sida m.m. på Facebook, Twitter eller Google+.
Ingår
Betalmetoder
Välj själv vilka betallösningar ni vill använda kontakta oss om ni behöver hjälp.
Paypal
Skaffa ett konto hos PayPal så är du igång
Ingår
Payson Direkt
Kräver företagskonto hos Payson med aktiverad integration (direktbetalning).
Ingår
Payson Faktura
Kräver företagskonto hos Payson med aktiverad integration (faktura).
Tillval
Förskottsbetalning
Låt kunderna betala till ditt bankkonto, bankgiro eller plusgiro innan du skickar produkterna
Ingår
Faktura
Du skapar dina fakturor och skickar till kunden själv, på det sätt som passar dig bäst.
Ingår
Faktura (PDF)
Vi kan aktivera automatisk fakturering åt dig, vilket innebär att fakturan skapas och skickas automatiskt via e-post till både dig och kunden. Lämpar sig bäst för kunder med liten online-försäljning.
Tillval
Avgifter
Installationsavgift
För ideella föreningar och kulturföretag är installationsavgiften 0 kr.
1500 kr
Månadsavgift Från 150kr / mån

Filmproduktion

Med en film kan man på ett pedagogiskt och effektivt sätt presentera människor, varor och tjänster i en organisation. En film kan också bidra till att stärka ”varumärken”. På Kultursupport finns en mångårig erfarenhet inom detta område och vi erbjuder professionell filmproduktion för så väl företag och organisationer som privatpersoner.

Vill du marknadsföra dig själv eller ditt företag med en film? Kontakta oss så hjälper vi er.

Allmänna villkor

Dessa villkor uppdaterades senast: 2013-11-29

Definitioner:
"Avtalet" - Den överenskommelse som gjorts mellan Kultursupport 200procent AB (fortsättningsvis Kultursupport) och Kund avseende leverans av tjänst, till exempel e-handel och filmproduktion.

1. Allmänt
Dessa allmänna villkor reglerar de tjänster som finns beskrivna i avtalet och som tillhandahålls av Kultursupport. För det fall att det i avtalet eller till avtalet finns bestämmelser som avviker från dessa allmänna villkor skall avtalets bestämmelser och allmänna villkor äga företräde. Om inte annat särskilt överenskommits utgör dessa allmänna villkor en integrerad del av avtalet mellan parterna. Kund kan vara myndig fysisk person eller juridisk person. Är fysisk person inte myndig är dennes målsman ansvarig.

2. Tjänster
Tjänsten skall tillhandahållas i enlighet med vad som avtalats. Kultursupport äger rätt att göra tillägg, ta bort eller förändra de tjänster som avtalats närsomhelst och från tid till annan, dock utan att tjänsten eller nivån på detta skall påverka den andra parten i avtalet, kunden. Kunden äger rätt att begära andra eller ytterligare tillägg till avtalade tjänster. I detta fall skall dessa skriftligen meddelas Kultursupport, i de fall leverantören har möjlighet att erbjuda dessa tillägg utgår extra kostnader enligt gällande prislista eller enligt annan överenskommelse. Kultursupport äger rätt att ändra programvara och/eller installera nya releaser och versioner av leverantörens tillhandahållna tjänster.

3. Drift och underhåll
I händelse av driftavbrott eller andra trafikhindrande fel åtar sig Kultursupport att skyndsamt efter felanmälan påbörja felavhjälpning. Kultursupports ansvar vid driftavbrott gäller inte när felet kan hänföras till kunden eller annat som ligger utanför Kultursupports kontroll. Kan felet hänföras till kunden äger Kultursupport rätt att debitera skäliga kostnader för nedlagd tid enligt gällande prislista. Som driftavbrott skall inte anses avbrott som sker under tid för planerat underhåll. Underhåll skall av Kultursupport utföras på tider som minimerar risken för minskad åtkomst för kunden. Vid omfattande åtgärder skall kunden aviseras innan åtgärder vidtages. Återbetalning kan ske då tillgängligheten för tjänsten i fråga varit undermålig. Aterbetalning sker efter att kund har kommit in med begäran om detta samt att Kultursupport har undersökt om det är tillämpligt i det aktuella fallet. Återbetalning grundar sig på kundens månadskostnad.

4. Kultursupports skyldigheter och rättigheter
Kultursupport garanterar att:
1) man äger den fulla rätten till detta avtal och avtalade tjänster
2) skall fullgöra sina åtagande enligt gällande lagar och förordningar
3) tillhandahålla tjänsterna med accepterad service o skicklighet

Kultursupport äger sin fulla rätt att:
1) förändra sin programvara och utrustning när som helst, dock utan att servicegraden väsentligt skall försämras.
2) ta bort, förändra och förhindra publik access till alla eller delar av kundens programvara där den uppenbarligen bryter mot acceptabel användning, eller att dess användning är olaglig. Kunden förbinder sig att följa de bestämmelser som gäller på området ex. Intrång i nätverk, olaga spridning och publicering eller annat användande som av Kultursupport anses vara stötande.
3) begränsa tillgång till hela, eller delar av, kundens programvara där den använder alltför mycket av Kultursupports resurser.

5. Kundens skyldigheter
Kunden garanterar att den vid alla tillfällen skall iaktaga följande:
1) Äger den fulla rättigheten till detta avtal med dess innehåll
2) Använda avtalade tjänster i enlighet med gällande lagar, regler och förordningar
3) Säkerställa att tredje part inte äger rätt att ta bort eller förändra kundens tillgångar från Kultursupports driftställe i enlighet med avtalade villkor.

6. Dröjsmål
Kultursupport är i dröjsmål när driftsättning infaller senare än en 7 arbetsdagar efter avtalad tidpunkt och detta inte beror på kunden och/eller omständigheter utanför Kultursupports kontroll. Är Kultursupport i dröjsmål är kunden berättigad till skälig ersättning. Ersättningen beräknas på månadsavgiften och skall uppgå till en fjärdedel av densamma för varje påbörjad försenad vecka. Är Kultursupport i dröjsmål mer än 8 veckor, får kunden säga upp avtalet med omedelbar verkan. Kultursupport äger rätt att debitera kunden för skäliga kostnader som kan hänföras till dröjsmål orsakade av kunden.

7. Avgifter
Avgifter utgår enligt Kultursupports vid varje tid gällande prislista för tjänsten om inte annat avtalats. Alla avgifter är angivna i svenska kronor exklusive moms om ej annat anges. Avgifter kan vara av rörlig, fast eller engångstyp. Avgiftshöjning skall på lämpligt sätt aviseras i förväg. Kultursupport äger alltid rätt att med omedelbar verkan höja avgifter om den är direkt hänförlig till förändring av valutakurser eller andra omständigheter som ligger utanför Kultursupports kontroll och som påverkar kostnaden för den avtalda tjänsten. Om Kunden inte har utnyttjat beställd tjänst på grund av försening eller annan omständighet hänförlig till kunden, befriar detta inte honom från betalningsskyldighet. Kunder medger Kultursupport att debitera avgifter då tjänsten är driftfärdig/avtalad eller från det tidigare datum om kunden börjat utnyttja tjänsten.

8. Betalning
Rörliga avgifter faktureras i efterskott. Fasta avgifter faktureras periodvis i förskott, om inte annat avtalats. Betalningsvillkor är 30 dgr netto om ej annat överenskommits. Har full betalning inte skett senast 10 dagar efter det att påminnelse tillsänts äger Kultursupport att med omedelbar verkan stänga avtalade tjänster tills full betalning sker. Vid försenad betalning utgår 2% dröjsmålsränta per månad från förfallodag till dess full betalning sker. Kultursupport äger rätt att debitera lagstadgade påminnelseavgifter och eventuella inkassoavgifter. Om kunden byter faktureringsadress skall detta skriftligen meddelas till Kultursupport. Kultursupport äger rätt att utföra kreditupplysning på kunden innan beställd tjänst startas. Kultursupport kan begära att kunden säkerställer en kredit innan tjänsten startas som säkerhet för beställda tjänster. Kunden skall snarast meddela Kultursupport om faktura anses felaktig. Sker detta inte inom skälig tid (10 dagar efter fakturadatum) förlorar kunden rätt att göra invändning mot faktura. Tjänster vars betalning inte inkommer i tid kommer att stängas ner tills dess att full betalning erlagts.

9. Ansvarsbegränsning
Kultursupport ansvarar inte i något fall för indirekt skada såsom utebliven vinst eller nytta, minskad produktivitet/produktion eller andra affärsförluster som kunden kan tänkas göra. Så icke heller skada på tredje mans egendom, hinder att uppfylla åtagande gentemot tredje man eller annan skada som inte rimligen kunnat förutses av Kultursupport.

10. Hävningsgrunder
Om part göre sig skyldig till kontraktsbrott och ej vidtagit rättelse senast 20 dagar efter det att skriftliga anmaning tillsänts den andra parten, äger den senare rätt att med omedelbar verkan skriftligen säga upp avtalet. Part har rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet om den andra parten inställt betalningarna, inlett ackordsförhandlingar, är i likvidation, gått i konkurs eller visar andra klara tecken på obestånd. Kultursupport äger också rätt att skriftligen säga upp avtalet med omedelbar verkan, om kunden bevisligen strider mot avtalets villkor, samt då rättelse ej sker efter mottagande av skriftlig anmaning.

11. Force Majeure
Parterna är befriade från påföljd om fullgörandet av visst åtagande förhindras eller väsentligen försvåras av omständigheter som part rimligen inte kunnat råda över eller förutse. Som befriande omständigheter skall bl.a. arbetskonflikt, krig, blixtnedslag, eldsvåda, extrema väderförhållanden, myndighetsbestämmelse eller annan offentlig reglering, brist på transporter, energi eller annan liknanade omständighet. Om ett force majeure läge inträffar skall vederbörande part meddelas så att rådande omständigheter tas i beaktande gällande dess skyldigheter.

12. Sekretess
Parterna förbinder sig att för utomstående inte avslöja sådan information som endera part erhållit och är att betrakta som affärshemligheter eller på annat sätt är konfidentiell. Parterna skall också vidtaga erforderliga åtgärder för att förhindra att sådan information sprids eller avslöjas till tredje part av anställda hos endera part. Undantag för detta är om ena parten åläggs att vidarebefordra information av svensk domstol.

13. Ändring av villkor
Dessa allmänna villkor gäller tillsvidare om annat inte avtalats. Villkorsändringar skall aviseras med minst 1 månads varsel. Om avtalsändring är till väsentlig nackdel för kunden äger kunden rätt att säga upp avtalet med verkan från det att ändringen inträffat. En sådan uppsägning kan ske senast vid sistnämnda datum.

14. Avtalsperiod
Avtalperioden påbörjas den dag Avtalet undertecknats av båda parter eller vid den tid när beställning erhållits via mail eller telefon. Avtalet gäller därefter under den inledande avtalsperioden räknat från och med dagen för tjänstens driftsättning. Har inte avtalet sagt upp senast 1 månad innan avtalets förfallodatum, förlängs avtalet med automatik avtalat antal månader åt gången med samma uppsägningstid. Uppsägningar skall vara Kultursupport tillhanda skriftligen.

15. Ångerrätt
Privatpersoner har rätt till 14 dagars ångerrätt enligt Distansavtalslagen. Ångerrätten upphör att gälla när kunden börjar använda tjänsten, när kunden meddelat Kultursupport att kunden ämnar börja använda tjänsten, eller efter att 14 dagar har passerat.

16. Tvist
Tvist angående tillämpningen eller tolkning av detta avtal skall i första hand lösas genom förhandling mellan parterna. Kan parterna ej föra förhandling och lösa tvisten skall denna slutligen lösas av svensk domstol.

Kultursupport äger utan hinder av ovanstående rätt att föra talan inför allmän domstol eller kronofogdemyndighet när talan rör obetalda fordringar för avtalade tjänster. Utan hinder av ovanstående äger kunden rätt att hänskjuta tvistefråga som rör tillämpning samt tillståndsvillkor som har meddelats med stöd av telelagen till Post-och telestyrelsen för yttrande/medling.